PPcatering Logo

ขันหมาก

ขันหมาก ชุดเล็ก Package A ราคา 24,900 บาท

ขันหมากชุดเล็กA ประกอบด้วย

- จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง )
- จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง )
- จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง )
- จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( ทำจากดอกไม้สด )
- จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 ท่าน ( ทำจากดอกไม้สด )


ขันหมากโท ประกอบด้วย 18คู่

1. จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู )
2. พานผลไม้(กล้วย/ส้ม/มะพร้าว) 1 คู่
3. ต้นกล้วย 1 คู่
4. ต้นอ้อย 1 คู่
- พานข้าวตอก1 พาน สำหรับโปรยอวยพร
- พานกลีบดอกไม้1 พาน สำหรับโปรยอวยพร
- จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก )(ให้ยืม)
- จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก
- จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม
- จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก 1 ผืน(สีครีม/สีแดง)
- จัดเตรียมเหล้ารับขันหมาก4 ขวดตามประเพณี

**********ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง**********

งานเช่าขันหมาก
- พานขันหมากเอก 1 พานพาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  ราคา 1,500 บาท
- พานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  ราคา 1,000 บาท
- พานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) )  ราคา 1,000 บาท
- พานแหวนหมั้น 1 พาน( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  )  ราคา 1,000 บาท
- พานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) )  ราคา 1,000 บาท
- พานเชิญขันหมาก 1 ท่าน( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  )  ราคา 1,000 บาท
- พานของตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ) ราคา 500 บาท

 

หากเป็นขันหมากจีนราคาจัดใหม่ตามที่บ้านเจ้าสาวเรียก

ผู้จองชื่อ............................. นามสกุล...............................ไลน์........................มือถือ............................
วันงาน....................ที่..........เดือน...................พ.ศ...........สถานที่.......................................................
รายการเพิ่มเติม....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ส่งนอกสถานที่เพิ่มค่าเดินทางตามระยะทาง
มัดจำ..................................บาท      ลงชื่อ..............................ผู้จอง   ลงชื่อ..........................ผู้รับเงิน
(ยกเลิกการจัดงานไม่คืนมัดจำ)       วันที่........../......../..............          วันที่........../......../..............